Skip to content

Hundvåg ILs Årsmøte for 2022 avholdes torsdag 23. mars kl. 19:00.

Det er ønskelig at saker som angår enkeltavdelingene Fotball, Skate/scooting eller Tennis tas opp med avdelingsstyret i respektive avdelinger før man evt. melder inn saken til Årsmøtet i Hundvåg IL. På den måten sikrer man en god saksgang i avdelingen, og avdelingsstyret kan gi sin samlede innstilling til saken til Hundvåg ILs Årsmøte.

Medlemmer i respektive avdelinger gis anledning til å ta opp sine saker i avdelingen som følger;

 • Fotball:

Åpent Styremøte i fotballavdelingen avholdes onsdag 8. mars kl. 20:00 på klubbhuset.

Medlemmer som ønsker å fremme en sak for Fotballstyret i dette møtet sender saken til Leder Svein Storedale (svein.storedale@gmail.com) senest søndag 5. mars.

Oppdatert: Saker som ble behandlet, og Fotballstyrets innstilling til sakene:

 1. – Forslag: Foreldre som er trenere skal ikke betale treningsavgift for sine barn i Hundvåg fotball.
  1. Fotballstyrets enstemmige innstilling er at forslaget ikke støttes.
 2. – Forslag: Avstemming for prioritering av klubbhus eller idrettens hus.
  1. Fotballstyret støtter videre arbeid med Idrettens hus.
  2. Parallelt må det jobbes for at dagens klubbhus dekker klubbens behov best mulig.
 3. – Forslag: Innlemme gebyr i treningsavgiften.
  1. Fotballstyret støtter forslaget – vedtatt.
 • HILSS (Skate- og scooting)

Medlemmer i HILSS som ønsker å melde inn forslag til Årsmøtet oppfordres til å bringe saken inn for gruppestyret i HILSS først for diskusjon.

Kontaktperson, Leder HILSS: Tove Ramstad tovram12@gmail.com

 • Tennis

Medlemmer i HIL Tennis som ønsker å melde inn forslag til Årsmøtet oppfordres til å bringe saken inn for gruppestyret i Tennis først for diskusjon.

Kontaktperson, Leder HIL Tennis: Laila Frette laila.frette@hotmail.com

Innkalling til Årsmøtet i Hundvåg Idrettslag

Hundvåg IL kaller med dette inn til Årsmøtet for 2022, torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00, på klubbhuset.

Medlemmer som ønsker å melde inn sak til Årsmøtet kan gjøre det ved å melde inn saken til post@hundvagfotball.no senest torsdag 9. mars. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet skal ha:

 • Overskrift
 • Forklarende tekst
 • Forslag til vedtak
 • Dato og signatur

Vi gjør oppmerksom på at innkomne forslag vil bli publisert som en del av saksdokumentene i forkant av Årsmøtet.

Oppdatering: Det er ikke kommet inn forslag til saker til behandling innen tidsfristen, og i sakslisten punkt 10 vil det ikke være noen saker til behandling.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett. Alle medlemmer har forslagsrett og møterett.

Saksliste;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsmelding.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 1. Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 2. Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saksdokumenter publiseres her på hjemmesiden senest 1 uke før Årsmøtet.

Budsjett 2023 pr kontoResultatregnskap 2022 avd3 senior(2)Resultatregnskap 2022 avd7 tennisResultatregnskap 2022 avd8 skate og scootingBudsjett 2023 oversikt pr avdelingResultatregnskap 2022 avd2 ungdom(2)Kontrollutvalgets beretning 2022 signertResultatregnskap 2022 avd4 admResultatregnskap 2022 avd1 breddeÅrsmeldingen 2022(2)Balanse og Resultatregnskap 2022 totalt(4)