Skip to content

For å kunne gjennomføre et ryddig og effektivt Årsmøte er det ønskelig at saker som angår de enkelte avdelingene i Hundvåg IL meldes inn til de enkelte avdelingsstyrene;

 • Saker som gjelder Fotball: Sendes til leder.fotball@hundvagfotball.no og/eller dl@hundvagil.no senest 3. mars. Fotballstyret vurderer saken i sitt styremøte 5. mars.
 • Saker som gjelder Tennis: Sendes til tennis@hundvagil.no senest 3. mars.
 • Saker som gjelder Skating/Scooting: Sendes til admin@hundvagil.no senest 3. mars.

Saker som sendes inn til avdelingsstyre først, behandles av avdelingsstyret før forslagsfristen til Årsmøtet, som er 7. mars. På den måten kan forslagsstiller få en tilbakemelding på sitt forslag før den endelige forslagsfristen til Årsmøtet, og gjøre seg opp en vurdering om saken skal videre til Årsmøtet eller ikke.

 

Innkalling Årsmøte

Hundvåg IL kaller med dette inn til Årsmøte torsdag 21. mars kl. 19:00, på klubbhuset.

Medlemmer som ønsker å melde inn sak til Årsmøtet kan gjøre det ved å melde inn saken til post@hundvagil.no senest torsdag 7. mars. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet skal ha:

 • Overskrift
 • Forklarende tekst
 • Forslag til vedtak
 • Dato og signatur

Vi gjør oppmerksom på at innkomne forslag vil bli publisert som en del av saksdokumentene i forkant av Årsmøtet.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett. Alle medlemmer har forslagsrett og møterett.

Saksliste;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsmelding
  1. Årsmeldingen 2023 21.03.2024 (2)
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
  1. Signert Årsregnskap 2023
   1. Resultatregnskap 2023 totalt
   2. Resultatregnskap 2023 presentert pr avdeling
   3. Resultatregnskap – 2023 sammenlignet med 2022 pr konto
   4. Balanse – per søndag 31. desember 2023 sammenlignet med forrige år
  2. Styrets Økonomiske beretning – se Årsmeldingen.
  3. Kontrollutvalgets beretning for 2023 sign.
  4. Revisors beretning – Revisjonsberetning 2023 Hundvåg IL sign
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Forslag fra HILSS: Mandat nye brettidretter Årsmøtet 2023
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett – Budsjett 2024 (2)
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 1. Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 2. Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saksdokumenter publiseres her på hjemmesiden senest 1 uke før Årsmøtet.

Følgende saksdokumenter mangler pr 14.03.2024: Budsjett, Kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. Dette publiseres snarest mulig de kommende dagene.