Skip to content

Hundvåg IL Fotball har nå inngått en intensjonsavtale med resten av Stavanger-klubbene for å unngå unødvendige spilleroverganger mellom bydelsklubber for barn/unge under 16 år, og for å gjennomføre nødvendige overganger på en ryddig måte.

Stavanger Aftenblad sin artikkel om saken, publisert 18.02.2024 (krever abonnement).

Intensjonen er at barn og ungdom skal spille lengst mulig i sin moderklubb i lokalmiljøet uten å bli fristet til overgang til andre bydelsklubber, og at evt. overganger skal skje på en ryddig måte med god dialog mellom partene. Avtalen har fått veldig god mottakelse i hele Sør-Rogaland, og Sandnes-klubbene har allerede inngått en tilnærmet lik avtale. Resten av klubbene i Sør-Rogaland (Sola, Jæren mfl.) vil trolig også snart signere en slik avtale. Det jobbes nå med å utarbeide en felles informasjonspakke, og prosedyre ved aktuelle saker, slik at klubbene forholder seg til avtalen på en mest mulig lik måte. HIL vil komme ut med nærmere informasjon når informasjonspakke og prosedyre foreligger.

Under kan du lese hele avtalen.

 

Intensjonsavtale om overganger i Stavanger/Randaberg

Formål

Med bakgrunn i «flest mulig, lengst mulig, best mulig» er det også ønskelig at spillere står lengst mulig i egen klubb. Derimot vil det være tilfeller hvor enkelte spillere ikke lenger opplever utvikling og at man derfor vurderer overgang til andre klubber. I mange tilfeller blir resultatet bra, men ofte ser vi også at spillere ukritisk bytter til klubb i den tro at den andre klubben har et vesentlig bedre tilbud, men hvor realiteten er at begge klubbene spiller på samme nivå og hvor tilbudet er relativt likt. Utfallet av dette kan være at flere spillere blir fristet til å bytte klubb for å følge venner og kjente hvor da moderklubben står igjen med for få spillere til å kunne ha et godt nok tilbud, mens mottakerklubben kan stå igjen med en litt for stor gruppe hvor ingen får bedre tilbud enn det de hadde, eller kanskje til og med et forverret tilbud som følge av at gruppen er for stor.

Hensikten med denne samarbeidsavtalen er å forhindre at spillere i ungdomsfotballen bytter klubb uten at det foreligger en god faglig begrunnelse, og at begge klubbene er enig i at et klubbytte er til det beste for den aktuelle spilleren. Vi har identifisert at den første spilleren i et kull som bytter klubb ofte vil være en utløsende faktor for at flere spillere settes på samme tanke. Vi ønsker derfor å investere ekstra ressurser i hvert ungdomskull første gang et eventuelt klubbytte kan bli aktuelt for å sikre at vurderingen er riktig.

Hvem er omfattet av avtalen

Alle bydelsklubbene i Stavanger/Randaberg:

 • Buøy IL
 • Brodd Fotball
 • Finnøy IL
 • Forus og Gausel IL
 • Hinna Fotball
 • Hundvåg FK
 • Jarl SK
 • Kvitsøy IL
 • Madla IL
 • Mastra IL
 • Pol IL
 • Randaberg Fotball
 • Rennesøy FK
 • Stavanger IF
 • Sunde IL
 • Tasta IL
 • Tjensvoll FK
 • Vaulen IL
 • Vardeneset BK
 • Vidar Fotballklubb
 • Viking FK

Avtalen gjelder for både jenter og gutter opp til og med 15 år.

 

Retningslinjer

 1. Alle overganger skal forankres hos valgt styreleder og ansatt daglig leder.
 2. Norges Fotballforbunds Overgangsreglement (ref. 1) skal ligge til grunn i alle spørsmål om overganger.
 3. Styreleder, daglig leder, alle trenere, lagledere og samtlige i klubben som er involvert i overgangssaker, skal gjøre seg kjent med §6 i Overgangsreglementet med spesiell vekt på siste setning:

  «Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.»

 4. Som hovedregel skal det ikke forekomme forespørsler om overgang fra ny klubb til nåværende klubb, før etter spilleren har fullført sesongen som G/J15 i nåværende klubb.
  Det presiseres, i tråd med Overgangsregel §6, siste setning, at klubbene ikke skal gjøre nytte av noen form for formell eller uformell kontakt. Spillerne som ligger lengst fremme, ferdighetsmessig, har hospiteringsmulighetene til toppklubb og/eller sone.
 5. Dersom det foreligger særskilte grunner, kan overganger forekomme tidligere enn det som fremgår av hovedregelen. Hva som kvalifiserer til særskilt grunn avklares av klubbenes ledelse, ved styreleder og daglig leder, i fellesskap. I slike tilfeller skal det være nåværende klubb som avgjør om forutsetningene er til stede for at hovedregelen fravikes.
 6. Overganger midt i sesong skal ikke forekomme. Overgangsvinduet er åpent mellom 1. november og 1. februar. Altså utenfor kampsesong.
 7. Utlån av spillere til bruk i turneringer er klubbene i utgangspunktet positive til. Det forutsetter at låneklubb følger samme prinsipper som ved overganger, jf. pkt. 3 ovenfor, samt at nåværende klubb selv ikke skal gjøre nytte av spilleren. Det er ønskelig at klubbene prøver alt i sin makt å løse lån av spillere internt i egen klubb, før forespørsel til spillere i andre klubber foreligger.
 8. Klubbene informerer foreldre og spillere om overgangsavtalen som foreligger mellom klubbene på foreldremøter i forkant av sesong.

 

Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra og med 17.02.2024 i 3 år. Skal revideres etter 1 år.

Evt. tvister

Eventuelle tvister skal løses via NFF Rogaland.

Referanser

Ref.1.  https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1